VŠ technická a ekonomická

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je doposud nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vznikla dne 27. 4. 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, ze dne 17. 3. 2006. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. Uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též uskutečňovat studijní programy magisterské a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou a tvůrčí činnost.

Na základě smlouvy o vytvoření předpokladů materiálního zajištění činnosti nové veřejné vysoké školy se sídlem v Českých Budějovicíh, pro případ jejího zřízení uzavřené mezi MŠMT ČR a Jihočeským krajem, realizuje Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích svou činnost v areálu Okružní 10, 370 01 České Budějovice. Areál Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích poskytuje kvalitní zázemí a dobré podmínky pro studium. Studenti mají možnost ubytování a stravování přímo v areálu. Areál disponuje i rozsáhlým sportovním zázemím.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia v délce 3 - 4 roky. Realizace profesních bakalářských studijních programů je podpořena součinností podnikatelských subjektů v regionu. Dalšími prioritami činnosti Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je aplikovaný výzkum, zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, které jsou aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.

Věnujeme se: Výzkum a vývoj

 

bookVzhledem k tomu, že Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je vysoká škola neuniverzitního směru, nebude na půdě školy uskutečňována čistě vědecká činnost. O to má výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost na Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích větší váhu a opodstatnění.

Profilace profesně orientovaných absolventů bakalářských studijních programů vyžaduje příslušnou modifikaci i v oblasti výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti. Důvodem je jak nezbytné zajištění zpětné vazby mezi pedagogickou a uživatelskou sférou, tak zejména zajištění průběžné inovace obsahové náplně příslušných učebních osnov a náplní jednotlivých předmětů v souladu se stupněm poznání i relevantními potřebami praxe.

V nově vznikajících podnikatelských subjektech je kladen zvýšený důraz na profesní zdatnost základního a středního managamentu s odpovídajícími jazykovými znalostmi a praktickými dovednostmi. Současně s tímto trendem výrazně narůstá potřeba vstupu aplikačního a vývojového potenciálu do těchto nových podnikatelských subjektů s možností řešení dílčích i ucelených problematik na podnikové úrovni s přímou implementací v místě řešení a zpětnou vazbou na vzdělávací proces. Týká se to jak výrobní sféry, tak obchodních organizací, finančních a bankovních institucí i státní správy.

V souladu s těmito základními východisky je koncipován i navrhovaný program v této oblasti s časovou diferenciací a s výraznou akceptací regionálních specifik a potřeb (multisektorový celek) v oblasti státního i soukromého sektoru Jihočeského kraje.

 


www.vstecb.cz  - stránky školy