VŠ evropských a regionálních studií, o.p.s.

bookAkreditační komise na svém zasedání 28. ledna 2009  prodloužila platnost akreditace studijního Bezpečnostně právní činnost se studijním oborem Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě pro prezenční a kombinovanou formu o 4 roky. Akreditační komise na svém zasedání 6. - 7. února 2007 v Litomyšli prodloužila platnost akreditace studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, obor Regionální studia v prezenční i kombinované formě o 4 roky.

European commission, Education and Culture udelil:
- Erasmus University Charter 2005, Reference: 228585-IC-1-2005-1-CZ-ERASMUS-1, Organisation: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (VŠERS), ID CODE: CZ CESKE03

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR :
- udělilo VŠERS, o.p.s. státní souhlas působit jako vysoká škola podle § 39, zák. č. 111 / 1998 SB., o vysokých školách
- akreditovalo bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Regionální studia pro prezenční a kombinovanou formu studia
- akreditovalo bakalářský studijní program Bezpečnostně právní činnost se studijním oborem Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě pro prezenční a kombinovanou formu
- udělilo VŠERS, o.p.s. akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (č.j. 37 730/2005-25)
- akreditovalo vzdělávací programy Studium pro výchovné poradce (č.j. 3917/2006-25-96), Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů a Doplňující pedagogické studium pro mistry praktického vyučování a odborného výcviku (č.j. 10 930/2006-25-226)
- akreditovalo vzdělávací programy „Školský zákon“, „Politická filosofie“, „Regionální výuka v předmětech společenskovědního základu učiva ZŠ a SŠ“, „Regionální výuka v předmětech společenskovědního základu učiva ZŠ a SŠ v rozšířené formě“, „Skupinové vyučování“ (č.j. 34 719/2005-25-491)
- udělilo akreditaci k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost Strážník obecní - městské policie (v rozsahu 240 vyučovacích hodin) a pověřilo VŠERS, o.p.s vydávat pro uvedenou pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností (Č.j.: 24 142/07-20/676).

Ministerstvo vnitra ČR :
- udělilo VŠERS, o.p.s. akreditaci vzdělávací instituce MV ČR akr.č. AK I./ I - 1 / 2002, podle § 30, zák. č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků
- akreditovalo vzdělávací program Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné správy , AK I. / VV - 1 / 2002
- akreditovalo vzdělávací program Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ÚSC , AK I./VEPO - 8 / 2003
- akreditovalo vzdělávací programy Zvláštní odborná způsobilost - finanční hospodaření ÚSC a jeho přezkumu AK III. / ZOZ - 24 / 2002; - při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství AK III. / ZOZ - 25 / 2002; - při územním rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění AK II. / ZOZ - 144/ 2003; - ve školství AK III. / ZOZ - 25 / 2002; - při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku AK II. / ZOZ - 143 / 2003 ; ZOZ - při správě daní a poplatků, AK II./ ZOZ - 170/2004; ZOZ - ve vodním hospodářství, AK II./ ZOZ - 171/2004; ZOZ - ochrana přírody a krajiny (AK II./ZOZ - 173/2004); Příprava na ověřování ZOZ - ochrana ovzduší (AK II./ZOZ - 174/2004)
- akreditovalo průběžné vzdělávání: Správní řízení - zákon č. 500/2004Sb., správní řád (AK I./PV-768/2005), Odpadové hospodářství (AK I./PV-767/2005), Odpadové hospodářství pro vedoucí úředníky (AK I./VE-117/2005), Školství - novelizace zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (AK I./PV - 658/2005), Ochrana přírody a krajiny (AK I./PV-818/2005), Ochrana přírody a krajiny pro vedoucí úředníky (AK I./VE-135/2005), Personální management ve veřejné správě (AK I./VE-150/2005), Asertivní chování, řešení konfliktů (AK I./VE-157/2005), Přestupkové řízení v návaznosti na správní řád, (AK I./PV-11/2006)

Ministerstvo práce a sociálních věcí:
- udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (č. 2007/229 - PK).

Formy studia

Informace o formách studia na Vysoké škole evropských regionálních studií v Českých Budějovicích. Prezenční forma studia je denní studium, které trvá od pondělka do pátku podle rozvrhu daného studijním oddělením. Studenti se věnují jenom studiu a jsou přítomni na přednáškách, seminářích a cvičeních.
Kombinovaná forma studia je určena především již zaměstnaným lidem. Obsahově je plně rovnocenná s prezenční (denní) formou studia. Tato forma je vhodná pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou studovat prezenčně (podnikatelé, lidé pracující ve státní správě, ženy na mateřské dovolené, lidé pečující o děti nebo příbuzné, pobyt v zahraničí, apod.). Kombinované studium je organizováno jako řádné studium. Do studia jsou zařazeni uchazeči, kteří byli přijati v přijímacím řízení podle paragrafu 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Zájemci o toto studium absolvují stejné přijímací zkoušky jako uchazeči o prezenční formu studia. Po úspěšném absolvování tříletého studia studenti obdrží titul bakalář. Kombinované studium se skládá ze dvou částí. Výuka probíhá jednak formou prezentace na škole, většinou o pátcích a sobotách, dále pak formou distančního studia. Konzultace za účasti vyučujícího a studentů se koná v prostorách Vysoké školy evropských a regionálních studií o. p. s. v Českých Budějovicích. Výuka má obvykle podobu seminářů a přednášek.

Všechny zápočty a zkoušky jsou u všech forem studia rovnocenné. Podmínky zápočtů a zkoušek budou sděleny studentům v rámci výuky (u předmětů vyučovaných prezenčně) a v průběhu metodických úvodů (u předmětů poskytovaných v distanční podobě). Termíny skládání zkoušek jsou stanovovány na základě individuální dohody učitele se studentem.

 

KONTAKT
Hlavní budova
Žižkova 6, 370 01 České Budějovice

Pracoviště České Budějovice
Nová 5, České Budějovice
A.Trägera 44, Kněžské Dvory, České Budějovice
Reslova 13 /Aula SPŠ/, České Budějovice - vchod z Klavíkovy ulice

Pracoviště Příbram
Dlouhá 163, Příbram


www.vsers.cz  - stránky školy